A New Japan Pro Wrestling anunciou os nomes e o card para o Best of The Super Juniors Tournament 2015, confiram abaixo:

Bloco A:
Jushin Thunder Liger
Ryusuke Taguchi
Yohei Komatsu
Gedo
Beretta
Barbaro Cavernario
Chase Owens
Kyle O'Reilly

Bloco B:
KUSHIDA
Tiger Mask IV
Alex Shelley
Mascara Dorada
David Finlay, Jr
Rocky Romero
Bobby Fish
Nick Jackson

O Torneio começará na Sexta-Feira, 22 de Maio no Korakuen Hall com o seguinte card:

Bloco A
Jushin Thunder Liger vs. Yohei Komatsu

Bloco B
Tiger Mask IV vs. Nick Jackson

Bloco B
Alex Shelley vs. David Finlay

Bloco A
Barbaro Cavernario vs. Chase Owens

Hirooki Goto, Togi Makabe, Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata & Tomoaki Honma vs. Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Kazushi Sakuraba & YOSHI-HASHI

Bloco B
Rocky Romero vs. Bobby Fish

Bloco A 
Beretta vs. Kyle O'Reilly

Bloco B
KUSHIDA vs Mascara Dorada

Bloco A
Ryusuke Taguchi vs. Gedo